kontakt z Remsport
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://www.remsport.pl/regulamin-pm-1.html

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w popularnym formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.remsport.pl/pobieranie/regulamin-pdf.pdf.

Regulamin jest do pobrania także w formacie DOC ze strony internetowej:
https://www.remsport.pl/pobieranie/regulamin-doc.docx

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej https://get.adobe.com/pl/reader/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REMSPORT

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 6. SPOSOBY  PŁATNOŚCI
 7. SPOSOBY DOSTAWY
 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. INFORMACJE DODATKOWE
 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

 1. Polityka prywatności.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 12 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym
www.remsport.pl prowadzony jest przez KATARZYNĘ ANTONIK prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą REMSPORT Katarzyna Antonik (adres prowadzenia działalności: Al. Bielska 137/16, 43-100 Tychy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link), NIP 6461709656, REGON 277673951, adres poczty elektronicznej: sklep@remsport.pl, numer telefonu: (+48) 508-176-526 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2.   Definicje:
1.2.1.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.2.2.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.2.3.KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.2.4.KONTO -  oznaczony indywidualną nazwą (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.2.5.NEWSLETTER – zwany również „BIULETYNEM: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.
1.2.6.POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.2.7.PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.2.8.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.2.9.SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym
www.remsport.pl
1.2.10.SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Katarzyna ANTONIK prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą REMSPORT Katarzyna Antonik (adres prowadzenia działalności: Al. Bielska 137/16, 43-100 Tychy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link
), NIP 6461709656, REGON 277673951, adres poczty elektronicznej: sklep@remsport.pl, numer telefonu: (+48) 508-176-526 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2.11.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.2.12. Serwis Dotpay.pl - serwis internetowy pośredniczący we wpłacie środków przez Zleceniodawcę tytułem Transakcji, którego właścicielem jest DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
1.2.13 
Serwis Przelewy24serwis internetowy pośredniczący we wpłacie środków przez Zleceniodawcę tytułem Transakcji, należący do grupy DialCom24, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7811733852, REGON 634509164, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 – wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.1.3. Umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
2.1.4. Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 9 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.
3.3.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768
3.3.4. Włączona obsługa JAVASCRIPT
3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: <
link
>
4.1.1.1.  Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres e-mail, hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.1.3. Następnie należy zaakceptować zgodę na przekazanie danych osobowych serwisom współpracującym ze sklepem (kurierzy DHL, InPost, GLS oraz serwisy szybkich płatności online Dotpay i Przelewy24). Akceptację zgody należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o jej akceptacji.
4.1.4. Następnie należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji konta w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Akceptację zgody należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o jej akceptacji.
4.1.5. Następnie należy kliknąć pole „Utwórz konto”, po czym Usługobiorca zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Konto zostało utworzone – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym
4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.
4.2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena, czas kompletowania (pole: „Dostępność”) numer katalogowy, jednostka miary, producent, stan produktu (nowy, używany), informacja o gwarancji oraz średnia ocena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk.
4.2.3.1. Klient ma możliwość na tym etapie, modyfikacje Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów), a także wybrania innych Produktów poprzez cofnięcie sie na stronę główną. Na tym etapie klient ma możliwość wybrać stosowną formę wysyłki i płatności oraz skorzystania z kuponu rabatowego
4.2.3.2. Następnie należy kliknąć pole „Do kasy”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, która jest podzielona na dwie sekcje: dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.
4.2.4. Klient, który posiada Konto podaje w sekcji swój adres e-mail i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się” i  zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5 Regulaminu.
4.2.4.1. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:
4.2.4.1.1. Może utworzyć Konto i w tym celu w części „Nowy klient” wpisuje w odpowiednia rubrykę swój adres e-mail, zaznacza checkbox "Chcę założyć konto w sklepie" i klika pole „Dalej”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5.
4.2.4.1.2. Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu w części „Zamówienie i logowanie” dla Nowego klienta, wpisuje w odpowiednie pole swój adres e-mail i klika pole „Dalej” i zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, gdzie obowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy zaakceptować zgodę na przekazanie danych osobowych serwisom współpracującym ze sklepem (kurierzy DHL, InPost, GLS oraz serwisy szybkich płatności online Dotpay i Przelewy24). Akceptację zgody należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o jej akceptacji. Następnie należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji konta w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Akceptację zgody należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o jej akceptacji. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz i przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.5 Regulaminu.
4.2.5.  Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego do Części „Potwierdzenie zamówienia”, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
4.2.5.1. Dane do wysyłki.
4.2.5.2. Dane do faktury.
4.2.5.3. Formę dostawy.
4.2.5.4. Formę płatności.
4.2.5.5. Określenie przedmiotu Zamówienia, w którym znajdują się takie informacje jak: nazwa produktu, producent, czas wysyłki, stan produktu, informacja o gwarancji oraz link do dokładnego opisu produktu.
4.2.5.6. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów wysyłki oraz innych dodatkowych kosztów i rabatów o ile takie występują.
4.2.5.7. Wybrany dokument sprzedaży.
4.2.5.8 W zakładce „Uwagi do zamówienia” klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia.
4.2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie – warunki zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są w pkt. 5 Regulaminu.
4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
4.3.1. W celu skomentowania Produktu (dodania recenzji) należy kliknąć przy opisie danego Produktu na zakładkę „Recenzje produktu” i kliknąć przycisk „Napisz recenzje”.
4.3.2. Następnie należy w polu „Autor recenzji” podać swoje imię lub nazwisko, lub imię i nazwisko albo pseudonim.
4.3.3. Następnie należy w polu „Opinia o produkcie” wpisać treść opinii i ocenę danego Produktu.
4.3.4. Następnie należy wpisać Kod weryfikacyjny (jest to specjalne zabezpieczenie antyspamowe - ochrona przed automatycznym wypełnianiem formularza przez roboty) i kliknąć pole „Wyślij” po czym zostanie wyświetlona informacja, że komentarz został przesłany do zatwierdzenia przez Usługodawcę – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
4.3.5. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Usługodawcę (warunkiem jest brak bezprawności dostarczonej treści) komentarz jest publikowany przy danym Produkcie.
4.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.  
4.4.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach Newslettera należy w trakcie tworzenia Konta w pkt. 4.1.1. odhaczyć checkbox „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail”, a następnie po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól o których mowa w pkt. 4.1 Regulaminu, kliknąć przycisk „Utwórz konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

4.4.2. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter można również zawrzeć z poziomu Konta, dlatego po zalogowaniu się w Panelu klienta, w zakładce „Moje dane „ odhaczyć checkbox „Zapisz lub wypisz z biuletynu ” i kliknąć pole „Aktualizuj dane” w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter
.
4.4.3. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter można również zawrzeć bez zakładania Konta – w tym celu należy w w menu dolnym znajdującym się na każdej stronie i podstronie Sklepu internetowego, wpisać swój adres e-mail i kliknąć „Zapisz” po czym zostanie wyświetlona informacja, że podany adres e-mail został dodany do bazy sklepu internetowego i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień.
5.4.1. Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.
5.4.2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz załącznik z Regulaminem sklepu zapisanym w formacie pdf.
5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.5. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: ING BANK ŚLĄSKI
Numer rachunku: 36 1050 1399 1000 0022 5839 2915

6.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL i Przelewy24 - możliwe sposoby płatności:
6.1.3.1. Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.
6.1.3.2. Transfer: (szybki przelew mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Płacę z iPko, Przelew24 BZ WBK, Płacę z IKO, Płać z ING, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24 Przelew, Millennium Płatności Internetowe, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Citi Handlowy, r-Przelew Raiffeisen Bank, Meritum Bank Przelew, Pay Way Toyota Bank, Płać z BOŚ, Alior Sync, Eurobank Płatności Online, Płacę z Idea Bank.
6.1.3.3. Przelew online: ING Bank Śląski, BPH Sezam, przelew bankowy, przekaz pocztowy, Deutsche Bank PBC, iPko, Credit Agricole Bank Polska, Invest Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, BNP Paribas, Volkswagen Bank Polska, BS Wschowa, Polbank EFG, Getin Bank.
6.2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy: DOTPAY.PL – z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadający numer NIP 634-26-61-860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
6.3. 
Serwis Przelewy24
serwis internetowy pośredniczący we wpłacie środków przez Zleceniodawcę tytułem Transakcji, należący do grupy DialCom24, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7811733852, REGON 634509164, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 – wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

7. SPOSOBY DOSTAWY

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1. Paczka kurierska (DHL Express Poland).
7.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (DHL Express Poland).
7.1.3. Paczkomaty 24/7 (InPost SA).
7.1.4. Paczkomaty za pobraniem (InPost SA).
7.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku prosimy o kontakt ze Sprzedawcą poprzez np. wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@remsport.pl celem uzgodnienia szczegółów).
7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, płatności oraz wartości Zamówienia - przedstawiają się następująco:

Dostawca:
DHL
Waga

Koszt wysyłki
przy przedpłacie
na konto

Koszt wysyłki
za pobraniem

do 30 kg

13 zł

17 zł

Dostawca:
PACZKOMATY

Waga

Koszt wysyłki
przy przedpłacie
na konto

Koszt wysyłki
za pobraniem

do 12 kg

9 zł

 13 zł


7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
7.4.1. Czas kompletowania Produktu podany jest w opisie danego Produktu na stronie Sklepu internetowego w polu „Dostępność”. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu potwierdzenia przez Klienta wyboru takiego sposobu płatności poprzez kliknięcie w link potwierdzający w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
7.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
7.4.2.2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).
8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@remsport.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (Al.Bielska 137/16; 43-100 Tychy). Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
8.1.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.1.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@remsport.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (Al.Bielska 137/16, 43-100 Tychy). Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (Al.Bielska 137/16, 43-100 Tychy).
9.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
9.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:
9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać pisemnie na adres Usługodawcy (Al.Bielska 137/16, 43-100 Tychy), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@remsport.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.
9.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać:
10.1.1. pisemnie na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy) (
REMSPORT Katarzyna Antonik Al. Bielska 137/16, 43-100 Tychy).
10.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@remsport.pl
10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w załączniku nr. 2 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
10.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Al. Bielska 137/16, Tychy 43-100.
10.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
10.7.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10.7.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10.7.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10.8. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
10.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
11.1.1.  W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i Płacę” w pkt. 4.2.8. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Edytuj” adres dostawy, dane płatnika itp.).
11.1.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@remsport.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 508176526.
11.1.3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub chęci skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia:
11.1.3.1. W ciągu 2 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia do godz. 12:00.
11.1.3.2. W ciągu 8 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia po godz. 12:00.
11.1.3.3. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@remsport.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 508176526. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.
11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
11.2.2.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:
11.2.2.1. Przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku
11.2.2.2. Przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
11.3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep Remsport w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

12.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
12.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
12.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
12.4. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
12.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
12.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo
12.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
12.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
13.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 (kliknij) „Polityka prywatności
Załącznik nr 2 (kliknij) „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

Przejdź do strony głównej