kontakt z Remsport
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH.
  3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH.
  4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.
  5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE.
  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest KATARZYNA ANTONIK prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą REMSPORT Katarzyna Antonik (adres prowadzenia działalności: Al. Bielska 137/16, 43-100 Tychy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (
link), NIP 6461709656, REGON 277673951, adres poczty elektronicznej: sklep@remsport.pl, numer telefonu: (+48) 508-176-526 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest:

2.2.1. Serwis Dotpay.pl - z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

2.2.2. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego, tj. w zależności od wyboru Klienta:

2.3.1. DHL Expres (Poland) sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa).

2.3.2. InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków).

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym), numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Usługobiorców, Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną lub zawarciem Umowy sprzedaży.

3. Podstawa przetwarzania danych.

3.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@remsport.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 508176526 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

4.4. Zbiór danych osobowych Sklepu internetowego został zarejestrowany w
GIODO nr księgi 134672.

5. Cookies i dane eksploatacyjne.

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 
5.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu internetowego w następujących celach:

5.2.1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

5.2.2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

5.2.3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego;

5.2.4. Dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego;

5.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz zamówienia).

5.4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

5.6. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

6.2.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.2.3. Certyfikat SSL w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

6.2.4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu adresu e-mail i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

Przejdź do strony głównej